20 معرفي مديران
  • امروز شنبه چهاردهم تیر 1399 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اداره کل  اوقاف اطلاعات  نگهبانی
عنوان
نام مدیر
اداره کل اوقاف اطلاعات نگهبانی
تلفن
024-25293100
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف شهرستان زنجان اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف شهرستان زنجان اطلاعات
تلفن
024-33337800
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف ایجرود اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف ایجرود اطلاعات
تلفن
024-36722039
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف طارم اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف طارم اطلاعات
تلفن
024-32824271
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف ماهنشان اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف ماهنشان اطلاعات
تلفن
024-36224294
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف خرمدره اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف خرمدره اطلاعات
تلفن
024-35531414
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف شهرستان ابهر اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف شهرستان ابهر اطلاعات
تلفن
024-35278038
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف سلطانیه اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف سلطانیه اطلاعات
تلفن
024-35824869
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف خدابنده اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف خدابنده اطلاعات
تلفن
024-34222466
فکس
پست الکترونیک
مدیرکل /مختار کرمی
عنوان
نام مدیر
مدیرکل /مختار کرمی
تلفن
25293101
فکس
33322570
پست الکترونیک
رئیس دفتر/مهدی  قلی آقا
عنوان
نام مدیر
رئیس دفتر/مهدی قلی آقا
تلفن
25293101
فکس
33329570
پست الکترونیک
بهزاد شکوری
عنوان
مدیرروابط عمومی
نام مدیر
بهزاد شکوری
تلفن
25293105
فکس
33329570
پست الکترونیک
معاون مدیریت منابع و پشتیبانی /  نورالدین مرادی
عنوان
نام مدیر
معاون مدیریت منابع و پشتیبانی / نورالدین مرادی
تلفن
25293114
فکس
33329570
پست الکترونیک
معاون فرهنگی /سید موسی موسوی
عنوان
نام مدیر
معاون فرهنگی /سید موسی موسوی
تلفن
25293116
فکس
33329570
پست الکترونیک
رئیس اداره قرآنی/ مرادخانی
عنوان
نام مدیر
رئیس اداره قرآنی/ مرادخانی
تلفن
25293181
فکس
پست الکترونیک
معاون بهره وری  اقتصاد،موقوفات و بقاع متبرکه /داود قاسملو
عنوان
نام مدیر
معاون بهره وری اقتصاد،موقوفات و بقاع متبرکه /داود قاسملو
تلفن
25293117
فکس
33329570
پست الکترونیک
معاون اوقافی ،حقوقی و ثبتی/نعمت  احمدی
عنوان
نام مدیر
معاون اوقافی ،حقوقی و ثبتی/نعمت احمدی
تلفن
2529313115
فکس
33329570
پست الکترونیک
مسئول بازرسی/ ولی هادی
عنوان
نام مدیر
مسئول بازرسی/ ولی هادی
تلفن
25293111
فکس
33329570
پست الکترونیک
رئیس اداره تحقیق/ غلامرضانظری
عنوان
نام مدیر
رئیس اداره تحقیق/ غلامرضانظری
تلفن
25293118
فکس
33329570
پست الکترونیک
مسئول حراست /علی روا
عنوان
نام مدیر
مسئول حراست /علی روا
تلفن
25293113
فکس
33329570
پست الکترونیک