20 معرفي مديران
  • امروز پنج شنبه دوم خرداد 1398 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

پیامک

اداره کل  اوقاف اطلاعات  نگهبانی
عنوان
نام مدیر
اداره کل اوقاف اطلاعات نگهبانی
تلفن
024-25293100
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف شهرستان زنجان اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف شهرستان زنجان اطلاعات
تلفن
024-33337800
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف ایجرود اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف ایجرود اطلاعات
تلفن
024-36722039
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف طارم اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف طارم اطلاعات
تلفن
024-32824271
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف ماهنشان اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف ماهنشان اطلاعات
تلفن
024-36224294
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف خرمدره اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف خرمدره اطلاعات
تلفن
024-35531414
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف شهرستان ابهر اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف شهرستان ابهر اطلاعات
تلفن
024-35278038
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف سلطانیه اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف سلطانیه اطلاعات
تلفن
024-35824869
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف خدابنده اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف خدابنده اطلاعات
تلفن
024-34222466
فکس
پست الکترونیک
مدیرکل /جعفر  جنتی
عنوان
نام مدیر
مدیرکل /جعفر جنتی
تلفن
25293101
فکس
33329570
پست الکترونیک
رئیس دفتر/مهدی  قلی آقا
عنوان
نام مدیر
رئیس دفتر/مهدی قلی آقا
تلفن
25293101
فکس
33329570
پست الکترونیک
بهزاد شکوری
عنوان
مدیرروابط عمومی
نام مدیر
بهزاد شکوری
تلفن
25293105
فکس
33329570
پست الکترونیک
معاون مدیریت منابع و پشتیبانی /  نورالدین مرادی
عنوان
نام مدیر
معاون مدیریت منابع و پشتیبانی / نورالدین مرادی
تلفن
25293114
فکس
33329570
پست الکترونیک
معاون فرهنگی /سید موسی موسوی
عنوان
نام مدیر
معاون فرهنگی /سید موسی موسوی
تلفن
25293116
فکس
33329570
پست الکترونیک
معاون بهره وری  اقتصاد،موقوفات و بقاع متبرکه /داود قاسملو
عنوان
نام مدیر
معاون بهره وری اقتصاد،موقوفات و بقاع متبرکه /داود قاسملو
تلفن
25293117
فکس
33329570
پست الکترونیک
معاون اوقافی ،حقوقی و ثبتی/نعمت  احمدی
عنوان
نام مدیر
معاون اوقافی ،حقوقی و ثبتی/نعمت احمدی
تلفن
2529313115
فکس
33329570
پست الکترونیک
مسئول بازرسی/ ولی هادی
عنوان
نام مدیر
مسئول بازرسی/ ولی هادی
تلفن
25293111
فکس
33329570
پست الکترونیک
مسئول امور قرآنی/ احمد نوروزی
عنوان
نام مدیر
مسئول امور قرآنی/ احمد نوروزی
تلفن
25293163
فکس
33329570
پست الکترونیک
رئیس اداره تحقیق/ غلامرضانظری
عنوان
نام مدیر
رئیس اداره تحقیق/ غلامرضانظری
تلفن
25293118
فکس
33329570
پست الکترونیک
مسئول حراست /علی روا
عنوان
نام مدیر
مسئول حراست /علی روا
تلفن
25293113
فکس
33329570
پست الکترونیک