20 معرفي مديران
  • امروز یک شنبه هفنم آذر 1400 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

پیشخوان

پیامک

.

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

حدیث

وقف

رئیس اداره اوقاف ایجرودحسین فرمانی
عنوان
نام مدیر
رئیس اداره اوقاف ایجرودحسین فرمانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
رئیس اداره اوقاف ابهر فخرالدین خدابنده لو
عنوان
نام مدیر
رئیس اداره اوقاف ابهر فخرالدین خدابنده لو
تلفن
فکس
پست الکترونیک
رئیس اداره اوقاف خدابنده علی ذوالقدر
عنوان
نام مدیر
رئیس اداره اوقاف خدابنده علی ذوالقدر
تلفن
فکس
پست الکترونیک
رئیس اداره اوقاف زنجان  محمدتقی فاتحی نژاد
عنوان
نام مدیر
رئیس اداره اوقاف زنجان محمدتقی فاتحی نژاد
تلفن
33324070
فکس
پست الکترونیک
اداره کل  اوقاف اطلاعات  نگهبانی
عنوان
نام مدیر
اداره کل اوقاف اطلاعات نگهبانی
تلفن
024-25293100
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف شهرستان زنجان اطلاعات
عنوان
نشانی:زنجان-خ امام(ره)جنب امامزاده سید ابراهیم(ع)
نام مدیر
اداره اوقاف شهرستان زنجان اطلاعات
تلفن
024-33327800 --- 024-33324433
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف ایجرود اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف ایجرود اطلاعات
تلفن
024-36722039
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف طارم اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف طارم اطلاعات
تلفن
024-32824271
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف ماهنشان اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف ماهنشان اطلاعات
تلفن
024-36224294
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف خرمدره اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف خرمدره اطلاعات
تلفن
024-35531414
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف شهرستان ابهر اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف شهرستان ابهر اطلاعات
تلفن
024-35278038
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف سلطانیه اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف سلطانیه اطلاعات
تلفن
024-35824869
فکس
پست الکترونیک
اداره اوقاف خدابنده اطلاعات
عنوان
نام مدیر
اداره اوقاف خدابنده اطلاعات
تلفن
024-34222466
فکس
پست الکترونیک
مدیرکل /مختار کرمی
عنوان
نام مدیر
مدیرکل /مختار کرمی
تلفن
25293101
فکس
33322570
پست الکترونیک
کارشناس  روابط عمومی  بیات
عنوان
مسئول روابط عمومی
نام مدیر
کارشناس روابط عمومی بیات
تلفن
-25293103---25293105
فکس
33329570
پست الکترونیک
معاون مدیریت منابع و پشتیبانی /  نورالدین مرادی
عنوان
نام مدیر
معاون مدیریت منابع و پشتیبانی / نورالدین مرادی
تلفن
25293114
فکس
33329570
پست الکترونیک
معاون فرهنگی /سید موسی موسوی
عنوان
نام مدیر
معاون فرهنگی /سید موسی موسوی
تلفن
25293116
فکس
33329570
پست الکترونیک
رئیس اداره قرآنی/ مرادخانی
عنوان
نام مدیر
رئیس اداره قرآنی/ مرادخانی
تلفن
25293181
فکس
پست الکترونیک
معاون بهره وری  اقتصاد،موقوفات و بقاع متبرکه /داود قاسملو
عنوان
نام مدیر
معاون بهره وری اقتصاد،موقوفات و بقاع متبرکه /داود قاسملو
تلفن
25293117
فکس
33329570
پست الکترونیک
معاون اوقافی ،حقوقی و ثبتی/نورالدین  مرادی
عنوان
نام مدیر
معاون اوقافی ،حقوقی و ثبتی/نورالدین مرادی
تلفن
2529313115
فکس
33329570
پست الکترونیک